Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin – Spis treści
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.DEFINICJE 
3. REJESTRACJA 
4.PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 
5. SPOSÓB PREZENTCJI TOWARÓW 
6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY 
7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM 
8. CENY 
9. KOSZTY PRZESYŁKI 
10. OPŁATY, PROWIZJE, ROZLICZENIA 
11. ZWROTY 
12. REKLAMACJE 
13. ZAWIESZENIE KONTA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY 
14.ZASADY POUFNOŚCI 
15. SPORY 
16. ZMIANY REGULAMINU 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
18. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
ZAŁĄCZNIK 2. PRODUKTY DOPUSZCZONE 
ZAŁĄCZNIK 3. PRODUKTY ZABRONIONE 
Regulamin:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Galeria sztuki Cottonara to internetowy Serwis handlowy - miejsce spotkań twórców, artystów i miłośników sztuki pragnących cieszyć się unikalnością i pięknem w swoim najbliższym otoczeniu.
Galeria Cottonara pełni rolę pośredniczącą w sprzedaży. Użycza rozwiązań technicznych, umożliwiających prezentowanie prac oferowanych przez artystów i twórców. Prowadzi działania marketingowe mające za zadanie kształtowanie wizerunku Galerii, zwiększanie ilości odwiedzających i wspieranie sprzedaży. Zarejestrowani Użytkownicy mogą za pomocą Cottonary nabywać wykonane lub przetworzone przez artystów unikalne przedmioty, artykuły, materiały i usługi o charakterze artystycznej pracy twórczej.
Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Wyrażenie zgody i akceptacja całości regulaminu wraz z załącznikami (w tym Załącznik nr 1 „Polityki Prywatności”) stanowiącymi jego integralną część jest warunkiem pełnego korzystania z Serwisu.
Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.
2.DEFINICJE
SERWIS - Internetowa Galeria Sztuki Cottonara zwana także Galerią - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów, funkcjonujący pod główną nazwą Cottonara i pod podstawową domeną internetową http://cottonara.com, oraz subdomeny prowadzone przez Administratora.
ADMINISTRATOR - firma BMB Marek Borecki z siedzibą ul. Groszkowa 2, 41-942 Piekary Śląskie, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 6262548185:, REGON:243431335. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Nazwy Cottonara, Galeria Cottonara, Galeria Sztuki Cottonara, Cottonara Art oraz użyte z nazwą znaki graficzne są własnością Administratora.
TOWAR - przedmiot, produkt, rzecz, usługa lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie, zgodnie z regulaminem. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane lub przetworzone własnoręcznie przez Sprzedającego, wpisujące się w ideą Serwisu oraz spełniające wymagania postawione przez Administratora. Szczegółowy opis towarów dopuszczonych do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu opisany jest w ZAŁĄCZNIK 2. Szczegółowy opis towarów nie dopuszczonych do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu opisany jest w ZAŁĄCZNIK 3.
UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną posiadający dostęp do usług Serwisu zgodnie z regulaminem.
KUPUJĄCY - Użytkownik mający prawo dokonywania zakupów i kupujący Towary od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
SPRZEDAJĄCY - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, po dokonaniu rejestracji w Serwisie i zaakceptowaniu przez Administratora. Sprzedający może także dokonywać zakupów jako Kupujący.
SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internetową w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym składającym zamówienie, a Sprzedającym oferującym Towar.
REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z integralnymi załącznikami.
3. REJESTRACJA
3.1. Rejestracja, jednoznaczna z akceptacją pełnego regulaminu Serwisu, daje dostęp do udostępnionych funkcji Serwisu w tym możliwość zakupu Towarów. Bez rejestracji możliwe jest jedynie przeglądanie Serwisu.
3.2. RejestracjaUżytkownika jest bezpłatna i następuje poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego tworzone jest Konto Użytkownika pod unikalną nazwą (login) będące zbiorem zasobów z danymi i działaniami Użytkownika w Serwisie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
3.3. W procesie rejestracji przyszyły Użytkownik podaje wymagane (oznaczone gwiazdką) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Pozostałe dane podawane są opcjonalnie. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania i aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w całym okresie korzystania z Serwisu.
3.4. W przypadku rejestracji Użytkownika, jako Sprzedającego oprócz wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym przyszły Sprzedający załącza i przesyła do Administratora informacje o sobie oraz przykładowe prace obrazujące jego twórczość. Część informacji dostępna będzie do publicznej wiadomości, na stronie profilu przyszłego Sprzedającego. Sprzedający ma możliwość edycji tych informacji w trakcie użytkowania serwisu. Rejestracja Sprzedającego i udostępnienie możliwości sprzedaży następuje po akceptacji przez Administratora.
3.4. W przypadku rejestracji Sprzedającego prowadzącego działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, Użytkownik w procesie rejestracji podaje podstawowe dane, natomiast w trakcie wypełniania formularza nadania statusu Sprzedający powinien uzupełnić wszystkie wymagane dane firmowe. Użytkownik posiada możliwość edycji danych. Rejestracja osoby prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania tej osoby prawnej.
3.5. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym lub ich aktualizacji w trakcie korzystania z Serwisu.
3.6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez ewentualnych następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. 
3.7. Zabronione jest się korzystanie z kont innych Użytkowników, działania na szkodę innych Użytkowników oraz odstępowanie swojego konta innym osobom.
4.PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
4.1. Administrator udostępniający odpowiednie narzędzia systemowe umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów. Administrator nie jest stroną w zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowach sprzedaży.
4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników przepisów prawa, praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z ideą działania Serwisu.
4.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z winy Administratora w tym za świadome lub nieświadome błędy popełnione przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji.
4.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator dbając do dobre imię Serwisu w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem towarów i treści w szczególności opisanych w Załączniku nr.3 PRODUKTY ZABRONIONE.
4.5. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży. Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
4.6 Informacje znajdujące się w Serwisie w tym informacje o cenach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4.7. Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary.
4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody, jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
4.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
4.9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Towarów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, łamiących obowiązujące przepisy prawa lub mających negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.Usunięty Towar nie może zostać powtórnie zamieszczony w Serwisie.
4.11. W przypadku łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta takiego Użytkownika.
4.15. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy sprzedaży.
4.16. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone.
5. SPOSÓB PREZENTCJI TOWARÓW
5.1. Towary, które mają być objęte usługami Serwisu, muszą być dokładnie i rzetelnie opisane w odpowiednim formularzu sprzedaży.
5.2. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży.
5.3. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zdjęciem lub kilkoma zdjęciami(o jakości pozwalającej na określenie cech wizualnych sprzedawanego produktu), przedstawiającymi Towar jak również w wyczerpujący i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w opisie nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis Towaru i warunki sprzedaży powinny być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.
5.4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści w formularzu sprzedaży Towaru, w tym również za błędy, nieścisłości opisu oraz niezgodności z wymogami prawa.
5.5. Towar należy umieścić w najlepiej pasującej kategorii.
5.6. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem.
5.7. Prezentacja Towaru Sprzedającego w Serwisie staje się nieaktywna w następujących przypadkach:
a) ostatnia sztuka towaru zostanie sprzedana za pośrednictwem Serwisu,
b) sprzedający usunie prezentację Towaru, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego,
c) sprzedający zawiesi sprzedaż z powodu czasowej nieobecności (np. choroba, urlop itp.),
d) prezentacja zostanie usunięta przez Administratora z przyczyn związanych z łamaniem postanowień niniejszego  Regulaminu.
5.8 W Serwisie możliwe jest oferowanie Towarów na specjalne zamówienie indywidualne. Szczególnie może to dotyczyć np. nietypowych Towarów lub Towarów podobnych do już sprzedanych lub aktualnie oferowanych, lecz o innych cechach takich jak np. kolor, rozmiar itp. Sprzedający dla Towaru opisanego jako zamówienie indywidualne określa indywidualne warunki realizacji w tym cenę, termin realizacji i koszt dostawy takiego zamówienia.
6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
6.1. Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, musi dysponować Towarem i być w stanie wysłać Kupującemu Towar w deklarowanym terminie. Jako standard przyjmuje się wysyłkę w przeciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania od Administratora powiadomienia o wpłacie Kupującego w formie wiadomości e-mail lub/i w panelu administracyjnym Sprzedającego. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku urlopu Sprzedającego (informacja widoczna na stronie) lub w przypadku indywidualnego zamówienia.
6.2. W przypadku zamówienia kilku Towarów od jednego Kupującego, Sprzedający dopełni wszelkich starań by Towary wysłać (jeżeli jest taka techniczna możliwość) jedną przesyłką ograniczając w ten sposób koszty wysyłki.
6.3. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań by doprowadzić do sfinalizowania transakcji.
6.4. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji, które umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającej do zakupów poza Serwisem.
6.5. Sprzedający wystawiając Towar potwierdza, że jest jego właścicielem lub posiada pełnomocnictwo do jego dysponowania i tym samym jest uprawniony do przekazania tytułu własności Kupującemu, który nabędzie dany Towar w ramach umowy sprzedaży.
6.6. Sprzedający w swojej ofercie musi zapewnić wyczerpujące informacje na temat ceny, płatności, czasu i warunków dostawy oraz kosztów wysyłki, w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi. Sprzedający będący przedsiębiorcą musi zapewniać w swojej ofercie prawa konsumenckie Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży, prawa do reklamacji towaru na zasadach obowiązującego prawa w tym reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową. Sprzedający nie może ograniczyć ani wyłączyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Towaru.
6.7 Sprzedający posiada prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych w Serwisie. Taka zmiana lub wycofanie Towaru nie odniesie skutku względem Towarów już zamówionych przez Kupującego.
6.8. Kupujący powinien zapoznać się z prezentacją Towaru przed złożeniem zamówienia a w przypadku wątpliwości lub pytań powinien nawiązać kontakt ze Sprzedającym za pomocą Serwisu korzystając z dostępnego indywidualnego formularza kontaktowego.
6.9 Kupujący składając zamówienie powinien prawidłowo i zgodnie z prawdą wypełnić wszystkie pola zamówienia korzystając z dostępnego indywidualnego formularza.
6.10. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271).
6.11. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM
7.1. Stronami umowy sprzedaży Towarów prezentowanych na stronach Serwisu są Kupujący oraz Sprzedający.
7.2 Kupujący składa zamówienie na dany Towar prezentowany przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, sprawdzenie treści i potwierdzenie swojego wyboru.
7.2. Zamówienie przedmiotu przebiega w dwóch etapach. Najpierw Kupujący dokonuje zakupu wszystkich przewidzianych do zakupu przedmiotów poprzez określenie ich liczności i potwierdzenie poprzez przejście procesu  „Kup Teraz” dla każdego z nich. Wszystkie zakupy dokonane na tym etapie są prawnie wiążące. Po zakupieniu wszystkich przedmiotów, w drugim etapie, Kupujący zobowiązany jest sfinalizować transakcję, deklarując formę płatności oraz podając adres do wysyłki. Dopiero po tym etapie Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar.
7.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące. Kupujący zobowiązuje się składać ze swojego konta zamówienia w sposób rozważny i przemyślany mając na względzie następstwa składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa.
7.4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zakupu w procesie „Kup Teraz”. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupującyotrzymuje automatyczną informację systemową o potwierdzeniu zakupu oraz sposobie finalizacji umowy. Informację o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać również po zalogowaniu na swoje konto w Serwisie, w zakładce Moje Zakupy.
7.5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu niezbędnych danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego, adresu email w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.
7.6. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar w formie przedpłaty, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Serwisu.
7.7. Dane do przelewów bankowych dostępne są na stronie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz w panelu Użytkownika na stronie śledzenia statusu danego zamówienia (dostępne po zalogowaniu).
7.8. Użytkownik za pomocą automatycznego sytemu na bieżąco jest informowany o zmianach statusu zamówienia.
7.9. Zamówienie, które nie zostało opłacone w wymaganym terminie (liczona jest data wpływu na konto) zostanie anulowane.
7.10. Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego.
7.11.W przypadkach przerwy w działaniu Serwisu lub błędów technicznych do czasu ich usunięcia brak jest możliwości dokonania zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
7.12. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.
8. CENY
8.1. Ceny Towarów prezentowanych przez Sprzedających wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
8.2. Ceny zawierają wynagrodzenie Serwisu.
8.3. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
8.4. Sprzedający ma możliwość obniżenia ceny za dany Towar poprzez określenie ceny promocyjnej w formularzu dodawania/edycji produktu lub poprzez obniżenie ceny zasadniczej. Wypełnienie nieobowiązkowego pola „cena promocyjna” powoduje zastąpienie ceny regularnej przez obniżoną cenę promocyjną, pozostawiając cenę zasadniczą do wiadomości Użytkowników.
8.5. Kupujący dokonuje zapłaty w walucie określonej przez Sprzedającego, aktualnie możliwą do określenia obowiązującą walutą jest złoty polski (PLN). Koszty przelewu (wg opłat banku Kupującego) i ewentualnego przewalutowania (w przypadku Kupujących z zagranicy) spoczywają na Kupującym.
9. KOSZTY PRZESYŁKI
9.1. Koszty przesyłki w wybranej opcji doliczane są do zamówienia w wysokości ustalonej przez  Sprzedającego.
9.2. Koszty przesyłki ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający oferuje bezpłatną dostawę Towaru.
9.3. Koszty przesyłki mogą zależeć od wielkości i wagi Towaru, sposobu dostawy (poczta, kurier itp.), miejsca dostawy (kraj, zagranica, region świata), ilości Towaru w jednej przesyłce (wysyłka pojedynczego Towaru lub kilku przedmiotów jednego Sprzedającego do danego Kupującego) i są określane indywidualnie przez Sprzedającego dla oferowanego Towaru. Sprzedający ma możliwość określenia opcji kosztów przesyłki ze względu na region wysyłki i ilość  przedmiotów w jednej przesyłce.
9.4. Sprzedający nie może sztucznie zawyżać kosztów wysyłki. Oferowana cena wysyłki musi być adekwatna do oferowanej metody wysyłki (list, paczka pocztowa, przesyłka kurierska) oraz jej wagi i gabarytów. Stosowanie rażąco wysokich cen przesyłki może być podstawą do zablokowania oferty danego produktu przez Administratora.
10. OPŁATY, PROWIZJE, ROZLICZENIA
10.1. Usługi świadczone na rzecz Kupujących są bezpłatne.
10.2. Rejestracja, wystawianie i prezentacja Towaru jest bezpłatna.
10.3. W Serwisie pobierana jest opłata za świadczone usługi w formie prowizji pobieranej od Sprzedającego po sprzedaży Towaru i wpłynięciu środków na konto Serwisu.
10.4. Standardowa prowizja brutto (zawierająca podatek VAT) od sprzedaży wynosi 20% wartości Towaru z tytułu jego sprzedaży. W szczególnych okolicznościach wysokość prowizji może być określona indywidualnie. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego obniżenia prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – wg odrębnych zasad określonych dla takich promocji.
10.5 Kwota prowizji jest wartością brutto (zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT) i zawarta jest w cenie wpisywanej przez Sprzedającego (stanowi jej procentową część) do formularza w procesie wystawiania Towaru, na co Sprzedający wyraża zgodę.
10.6. Sprzedający, wystawiając na sprzedaż Towar, określa jego cenę sprzedaży. Cena ustalona przez Sprzedającego jest ceną brutto obowiązującą Kupującego w momencie składania zamówienia. Od tej kwoty, zapłaconej przez Kupującego, automatycznie pobierana jest prowizja Serwisu, obliczana na podstawie obowiązującej procentowej wartości prowizji. Kwota prowizji zaokrąglana jest w górę do pełnych groszy. W przypadku braku indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym, obowiązuje domyślna standardowa wysokość prowizji. Od kwoty przekazanej na poczet kosztów przesyłki zamówionego Towaru nie jest pobierana prowizja (kwota ta w pełnej wysokości trafia do Sprzedającego).
10.7. Wynagrodzenie Serwisu zostaje pobrane z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Kupujących.
10.8. Rozliczenia pomiędzy Administratorem a Sprzedającym przeprowadzane są w okresach miesięcznych.  Do 10-tego dnia każdego miesiąca za sprzedaz w poprzednim miesiącu kalendarzowym  na rachunek bankowy Sprzedającego, podany przez Sprzedającego zostaną przelane należne środki zgodnie z rozliczeniem. Przelewy na konto Sprzedającego (w banku krajowym) dokonywane są bezpłatnie. W przypadku konta zagranicznego potrącany będzie poniesiony przez Administratora ewentualny koszt przewalutowania i wykonania przelewu.
10.9. Rozliczeniu podlegają jedynie te sprzedane Towary, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia zostały wysłane przez Sprzedającego do Kupującego. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów Towarów, za które Sprzedający otrzymał już wynagrodzenie w ramach poprzednich rozliczeń.
10.11.Na pisemne życzenie Sprzedającego będącego podatnikiem VAT, Administrator wystawi do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni fakturę VAT za łącznie pobrane prowizje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r faktura nie musi zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki. Faktury udostępniane są w formie elektronicznej. Archiwizacja faktur wymaga wydrukowania faktury Vat dostępnej po okresie rozliczeniowym. Żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc nie może być złożone później niż 7 dnia następnego miesiąca. Sprzedający może w sposób pisemny zrezygnować z opisanego sposobu przekazywania faktur.
10.12. Warunkiem otrzymania faktury przez Sprzedającego jest utrzymywanie prawidłowych i wymaganych danych firmy, na którą mają być wystawiane faktury.
10.13. Sprzedający może śledzić bieżące rozliczenia związane ze sprzedażą na swoim koncie.
10.14. Administrator nie ingeruje w sposób dokumentowania sprzedaży wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących Sprzedającego. Za wszelkie kwestie dotyczące zobowiązań skarbowych Sprzedającego wynikających ze sprzedaży swoich Towarów za pośrednictwem Serwisu odpowiedzialny jest Sprzedający. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Serwisu transakcjach.
11. ZWROTY
11.1 Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru od Sprzedającego.
11.2. Administrator nie będąc stroną sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nie jest również stroną postępowania dotyczącego zwrotu Towaru, mimo to dbając o dobre imię Galerii Cottonara nadzoruje prawidłowe postępowanie celem zadowolenia Użytkowników oraz włącza się w mediacje w przypadku ewentualnych sporów.
11.3. Zwrotowi nie podlega Towar wykonany na zamówienie indywidualne, oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmianynp. materiałów,zmiany rozmiaru itp. modyfikacje.
11.4. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem Administratora (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i nr konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot) informując o fakcie odstąpienia. Po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na który to adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane). Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar prawidłowo zabezpieczony przed uszkodzeniem. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Towar musi być dostarczony w oryginalnym lub innym opakowaniu gwarantującym bezpieczne dostarczenie. Zwracany Towar nie może być uszkodzony a także nie może posiadać śladów użytkowania.
11.5. Administrator w imieniu Sprzedającego deklaruje Kupującemu zwrot kosztów zwróconego Towaru (jeśli zwrot Towaru nastąpił przed miesięcznym rozliczeniem pomiędzy Administratorem a Sprzedającym), w przeciągu 14 dni roboczych, po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego Towaru w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania oraz uprzednim poinformowaniu Administratora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot kosztów odbywa się jako przelew na konto bankowe Kupującego. Przelewy na konto Kupującego (w banku krajowym) dokonywane są bezpłatnie, w przypadku konta zagranicznego potrącany będzie poniesiony przez Administratora ewentualny koszt przewalutowania i wykonania przelewu. W przypadku gdy zwrot Towaru nastąpił po miesięcznym rozliczeniu pomiędzy Administratorem a Sprzedającym, Sprzedający zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztu zakupu zwróconego Towaru Kupującemu a Administrator monitorować będzie spełnienie zobowiązań Sprzedającego wobec Kupującego.
11.6. Zwrotowi podlegają koszty przesyłki Towaru do Kupującego, natomiast koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, ponosi Kupujący.
11.7. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną za pobraniem.
12. REKLAMACJE
12.1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez Administratora (wysyłając wiadomość zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę Towaru i dokładny opis stwierdzonej wady).
12.2. Administrator nie będąc stroną sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, nie jest również stroną postępowania reklamacyjnego, mimo to dbając o dobre imię Galerii Cottonara nadzoruje prawidłowe postępowanie celem zadowolenia Użytkowników oraz włącza się w mediacje w przypadku ewentualnych sporów.
12.3. Po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu reklamowany Towar prawidłowo zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej. Wszelkie reklamacje powinny zostać rozpatrzone w przeciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Sprzedający zobowiązany jest naprawić Towar wadliwy, wymienić go na podobny Towar wolny od wad lub wymienić na inny wybrany przez Kupującego Towar. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, zobowiązany jest zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
12.4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić sposób rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
12.5. Towar wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego nie może być reklamowany z uwagi na niezgodność z opisem lub przykładowymi zdjęciami towaru w wydaniu standardowym prezentowanym w Serwisie.
12.6. Różnice w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, mogą nie stanowić dostatecznej podstawy do zaakceptowania reklamacji Towaru przez Sprzedającego.
12.7. W przypadku niedostarczenia lub uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.
12.8. W przypadku niedostarczenia lub uszkodzeń przesyłek w transporcie procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem i procedurami reklamacyjnymi odpowiednimi dla firmy dostarczającej przesyłkę (Poczta Polska, firma kurierska/spedycyjna, itp.).
12.9 Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku zastrzeżeń do jakości i sposobu wykonywania usług lub braku realizacji usług Serwisu opisanych w niniejszym regulaminie. Reklamację można złożyć poprzez formularz kontaktowy z Serwisem lub w formie pisemnej zawierającej minimum opis zgłaszanych niezgodności oraz nazwę (login) pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie. Administrator w przypadku braku konieczności uzupełnienia informacji ze zgłoszenia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Odpowiedź zawierająca rozpatrzenie reklamacji będzie wysłana na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje złożone później niż 90 dni od daty ujawnienia się przyczyny reklamacji nie będą rozpatrywane.
13. ZAWIESZENIE KONTA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY
13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia w trybie natychmiastowym Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.
13.2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny a także na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz innych działań Użytkownika sprzecznych z działalnością, standardemi profilem Serwisu.
13.3. Ponowne zawarcie umowy może nastąpić w procesie rejestracji za zgodą Administratora.
13.4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Termin wypowiedzenia umowy wynosi do 14 dni.
13.5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika lub Administratora a także za obustronnym porozumieniem powoduje zablokowanie Konta Użytkownika i jego usuniecie z Serwisu. Wypowiedzenie takie pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedażytzn., że Sprzedający ma on obowiązek zrealizowania zawartych umów i zobowiązań przed rozwiązaniem umowy wobec Kupujących.
14.ZASADY POUFNOŚCI
14.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce prywatności.
14.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te mogą być udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
14.3. Bez zgody Administratora zabrania się ujawniania i wykorzystywania wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, pozyskanych przez Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności: rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu oraz  informacji o innych Użytkownikach.
15. SPORY
15.1. W przypadku powstania sporu strony dążyć będą do porozumienia w sposób polubowny.
15.2. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
15.3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Galerii Cottonara na warunkach określonych regulaminem jest prawo polskie.
16. ZMIANY REGULAMINU
16.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do uruchomienia nowej wersji usług bez konieczności podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
16.2. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika.
16.3. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
16.4. Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi zawarte przed wejściem w życie nowego regulaminu są prowadzone do sfinalizowania na zasadach dotychczasowych.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1.Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www. Do prawidłowego korzystania z serwisu konieczna jest obsługa JavaScript. Serwis przystosowany jest do korzystania za certyfikowanych  przeglądarek internetowych (Chrome 2+, Firefox 3+, Internet Explorer 7+, Opera 10+).
17.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
17.3. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
17.4. Zawierając umowę z Administratorem poprzez Rejestrację opisaną w pkt 3 niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
17.5. Serwis oraz poszczególne jego elementy, (w tym m. innymi teksty, logo, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, itp. podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszym i zmianami). Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione.
17.6. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora, w szczególności logo i oznaczenia nazwą "Cottonara" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów.
17.7. Materiały(w tym dane, treści, zdjęcia, komentarze) dostarczone przez Użytkowników i umieszczone w Serwisie nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej zgody do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie Powyższa zgoda dotyczy także materiałów nie mających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora zamieszczonychmateriałów w postaci publicznych publikacji np. umieszczania ich na podstronach Serwisu oraz innych stronach powiązanych z Galerią Cottonara oraz innych mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach reklamowych, marketingowych i informacyjnych. Niniejsza zgoda pozostaje ważna także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Serwisu przez Administratora. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworów, o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną zgodą dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
17.8. Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu zwłaszcza w przypadku naruszania regulaminu.
17.9. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.
17.10 Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
17.11. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2014 r. wraz z późniejszymi aktualizacjami
18. ZAŁĄCZNIKI
Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik 1. Polityka prywatności.
Załącznik 2. Produkty dopuszczone
Załącznik 3. Produkty zabronione

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.1 Firma BMB Marek Borecki, (NIP 6262548185:, REGON:243431335),  pełniąc rolę Administratora  Galerii internetowej „Cottonara” w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi., dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych i przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników.
1.2 Użytkownik przeglądający stronę nie musi podawać swoich danych osobowych. Zbierane są jedynie informacje o ruchu takie jak adres IP, id sesji, lokalizację itp. dla celów analitycznych (Google Analytics).
1.3 Dane osobowe podawane są  dobrowolnie przez Użytkowników. Pozyskiwane są one dobrowolnie – podczas zakładania konta, przesyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, formularz rejestracji sklepu, wiadomość e-mail czy wyrażaniu zgody na newsletter.
1.4 Pozyskiwane dane osobowe: nazwa (nick) , pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania,  adres dostawy zamówienia, adresu do fakturowania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numer konta bankowego do rozliczeń,. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji pozyskiwanymi , wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego do rozliczeń, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP, adres siedziby firmy oraz adres do fakturowania. Podanie powyżej wymienionych danych jest dobrowolne i konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu  koniecznych do pełnego korzystania z możliwości platformy informatycznej galerii. Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe.
1.5 Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach  związanych ze sprzedażą, realizacją zamówień i komunikacją oraz, w przypadku udzielonej dodatkowej zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter. W szczególności w celu wykonywania takich czynności jak: zakładanie i zarzadzanie kontami Użytkowników, dokonywania transakcji, zapewnienia obsługi konta i transakcji, nadzoru nad realizacją zamówień,  kontaktowanie się z Użytkownikami, np w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi w szczególności poprzez formularz kontaktowy, e-mail oraz telefon, rozwiazywania problemów  technicznych, przesyłania informacji marketingowych związanych z działalnością galerii, obsługa realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami serwisu, obsługa reklamacji, organizacja akcji promocyjnych, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawnych,  zapewnienie obsługi usług płatniczych w celach rozliczeniowych, do celów, celów statystycznych, celów księgowych, celów archiwizacyjnych, reklamowych oraz  zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
1.6 Udostępniane danych następuje jedynie podmiotom, które uczestniczą w funkcjonowaniu serwisu Cottonara: hostingodawcy (utrzymanie serwerów i przechowywanie danych) oraz  Sprzedającemu (artysta)  wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do realizacji danego zamówienia., który to udostępnia dane adresowe i kontaktowe firmie dostarczającej przesyłkę. Sprzedający prawidłowej wysyłki Towaru do Kupującego. Po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.
1.7 W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu
1.8 Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :- potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika upoważnionym organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
- podmiotów współpracujących takich jak np: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu
1.9 Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nieokreślony, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych lub przez okres wymagany prawnie do przechowywania informacji transakcji handlowych w przypadku złożonych zamówień.
1.10 Każdy Użytkownik ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
- poprawiania, zmiany lub uaktualniania informacji, które zostały przekazane serwisowi (może zrobić to poprzez zalogowanie się i uaktualnienie swoich informacji)
1.11 W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika.
1.12  Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).
1.13 Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@cottonara.pl
1.14  Użytkownik, jeśli nie chce dłużej otrzymywać wiadomości newsletter, może zmienić swoje preferencje w ustawieniach swojego konta lub skorzystać z formularza na stronie newslettera.
1.15  Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu Cottonara został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
1.16  Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
1.17 Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
1.18  Serwis korzysta z plików cookie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1.19 W Serwisie wykorzystuje się pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
a) weryfikacji i rozwoju swojej oferty usług,
b) dostosowanie wyglądu serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika,
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisu (w tym np. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła),
b) w ogólnych celach reklamowych i statystycznych,
1.20 Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Pliki te mogą być umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników również przez podmioty współpracujące z Serwisem. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników. Dzięki temu Serwis może podejmować efektywne działania zmierzające do pełniejszego dostosowania zwartości do oczekiwań użytkowników.
1.21  Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania Serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
1.22. Pliki cookies Użytkownik może wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak może to uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie serwisu lub wpłynąć na niektóre funkcjonalności
1.23 Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika / osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
1.24 Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są hostowane przez specjalistyczną firmę hostingową. Administrator serwerów na bazie osobnej umowy z Serwisem zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz wewnętrznymi regulacjami zakresie ochrony danych osobowych. Administrator serwerów stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia właściwej ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem.. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych a jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są gromadzone dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora serwerów.
1.25. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Aktualizacja: 24.05.2018
ZAŁĄCZNIK 2. PRODUKTY DOPUSZCZONE
1.1. Towarem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane lub przetworzone własnoręcznie przez Sprzedającego, wpisujące się w ideą Serwisu oraz spełniające wymagania postawione przez Administratora.
W szczególności dopuszcza się zamieszczania w Serwisie:
a) Towary o charakterze artystycznym i usługi o charakterze artystycznej pracy twórczej
b) Towary wytworzone lub przetworzone przez Użytkownika (w drodze wyjątku za zgodą Administratora dopuszcza się towary wytworzone przez osoby trzecie pod warunkiem ich pełnej dostępności przez Sprzedającego oraz zaznaczenia tego faktu w opisie z podaniem nazwy producenta).
c) Towary wytworzone lub przetworzone przez Użytkownika będące częściowymi produktami, kompozycjami, prefabrykatami, półproduktami mogącymi służyć do produkcji innych kompletnych Towarów zgodnych z ideą Serwisu.
d) Produkty wytworzone lub przetworzone w ramach pracy w grupie artystycznej lub organizacji pracy twórczej, do której należy Użytkownik.
e) Produkty wytworzone lub przetworzone jako produkt unikatowy, pojedyncze sztuki jak również produkty w niewielkich ilościach lub krótkich seriach.
1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac umieszczanych w Serwisie. Prace uznane za niezgodne z regulaminem, ideą Serwisu lub niosące znamiona zbyt niskiej jakości mogą zostać niedopuszczone do oferowania w Serwisie i usunięte przez Administratora.
2. Oferowane w Serwisie mogą być także Towary własne Galerii Cottonara w tym np. bony upominkowe.

ZAŁĄCZNIK 3. PRODUKTY ZABRONIONE
1.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz zasadami etyki. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje oferty i zamieszczane treści.
1.2. Generalną zasadą obowiązująca w Serwisie jest oferowanie sprzedaży Towarów, którymi obrót nie narusza prawa, uprawnień osób trzecich, regulaminu, oraz idei funkcjonowania Serwisu.
1.3. Za pośrednictwem Serwisu nie można oferować do sprzedaży towarów, którymi obrót jest niedozwolony i niezgodny z prawem lub podlega ograniczeniom. Produktów zabronionych nie wolno także oferować z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis). W szczególności nie dopuszcza się zamieszczania w Serwisie:
a) towarów nielegalnych z punktu widzenia obowiązującego prawa,
b) towarów kradzionych, pochodzących z paserstwa lub przemytu,
c) towarów z produkcji masowych,
d) treści naruszających przepisy prawa,
e) treści naruszających przepisy o ochronie osób niepełnoletnich oraz stwarzające zagrożenie dla dzieci i młodzieży,
f) treści pornograficznych
g) treści nawołujących do popełniania przestępstw,
h) treści obraźliwych i naruszających dobre obyczaje,
i) treści rasistowskie,
j) treści naruszających przepisy o ochronie danych osobowych,
k) zdjęć zawierających treścireklamowe lub towarów niesprzedawalnych mających na celu na celu jedynie reklamę lub promocję,
l) treści i towarów naruszających prawa autorskie oraz patentowe,
m) treści itowarów naruszających dobre imię osób trzecich i ich dobra osobiste,
n) treści i towarów naruszających prawa do znaków towarowych i prawa do marki,
o) towarów będących podróbkami markowych artykułów,
p) towary wyprodukowane przy pomocy pracy dzieci,
q) towary wyprodukowane przy użyciu produktów ze zwierząt lub roślin objętych ochroną gatunkową,
r) towarów, których handel objęty jest ograniczeniom poprzez wydawane koncesje, np. broń,
s) towarów nie będących przedmiotami artystycznymi czyli nieprzystających do idei Serwisu oraz towarów, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
Powyższe przypadki przytoczone przykładowo nie wyczerpują wszystkich istniejących obowiązujących przepisów. Jednocześnie zwraca się uwagę na konieczne do spełnienia przez Sprzedających ograniczenia i przepisy prawne np. dotyczące handlu zabawkami i przedmiotami dla dzieci.
1.4. Użytkownik mającywątpliwości co do towaru,który ma zamiar zamieścić lub tez zauważył towarnaruszający zasady regulaminu, powinien skontaktować się z Administratorem Serwisu.
1.5. Administrator Serwisu posiada prawo do usunięcia towarów naruszających zasady regulaminu, a w przypadku powtarzających się incydentów dotyczących danego Użytkownika, może zablokować lub usunąć jego konto a w uzasadnionych przypadkach zgłosić odpowiednim organom naruszenie obowiązującego prawa.
1.6. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.